کتاب

1 دقیقه خوانده شده

«رنه دکارت» با ترجمه مهدی قنبری از مجموعه راهنمای سرگشتگان منتشر شده است. به گزارش ایسنا، این کتاب که در...